4th Grade

Cherl Ferraro
Cheryl Ferraro
Carol McCollum
Carol McCollum
Emily Miller
Emily Miller
Ashley Schultz
Ashley Schultz
No photo
Nancy Denig
Emily Watts
Emily Watts